Sprawdź co piszą o Twojej firmie lub produkcie

Monitorujemy największą liczbę polskojęzycznych wypowiedzi:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MONITORI.PL

§1

Wstęp

 1. Niniejszy opis polityki prywatności („Polityka Prywatności”) określa sposób, w jaki Serwis przetwarza i chroni twoje dane osobowe i stanowi integralny element Regulaminu Serwisu.
 2. Akceptacja Regulaminu postrzegana jest, jako akceptacja Polityki Prywatności.
§2

Administrator

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie („Dane”) jest firma NetAnalyze Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30 -654) przy ul. Klonowica 24/116, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000477356, NIP: 6793095138, REGON: 122952973 kapitał zakładowy 100.000,00 zł,
§3

Przetwarzanie danych

 1. Administrator przetwarza te Dane, które potrzebne są do ustanowienia, korygowania lub zrywania stosunków prawnych/Umowy w ramach Usług świadczonych w Serwisie w zgodzie z Regulaminem. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Usług omawianych w Regulaminie.
 2. Dane przetwarzane przez Administratora zostały dobrowolnie przez ciebie poddane w procesie rejestracji w Serwisie lub każdym innym momencie korzystania z Serwisu lub Usług. Niedostarczenie Danych wymaganych przez proces rejestracji uniemożliwia rejestrację lub nie dopuszcza Użytkownika do korzystania z Serwisu lub Usług albo konkretnych funkcjonalności.
 3. Twoje Dane przetwarzane są na podstawie zezwolenia udzielonego przez ciebie w momencie zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru w formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji lub w ramach odpowiednich praw bez twojego zezwolenia.
 4. Administrator gwarantuje ochronę twoich Danych przed uzyskaniem dostępu lub przejęciem przez osoby nieautoryzowane w sposób pogwałcający Regulamin. W celu ochrony twoich Danych przed takimi działaniami, Administrator podejmuje niezbędne kroki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi standardami i regulacjami.
 5. Administrator, gdy będzie to konieczne, jest odpowiedzialny za informowanie o zbieraniu Danych („Zbieranie Danych”) wszystkich lub konkretnych Użytkowników Serwisu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w Polsce.
§4

Cele przetwarzania Danych

 1. Twoje dane będą przetwarzane celem implementacji Umowy zawartej między tobą a Administratorem, włączając w to potrzeby takie jak kontaktowanie się z tobą, weryfikowanie rzetelności podanych przez ciebie Danych w procesie rejestracji oraz dostarczania Usług lub przetwarzania i księgowania dokonanych płatności.
 2. Na podstawie oddzielnego pozwolenia Dane przesyłane przez ciebie do Administratora mogą zostać użyte w celach wysyłania informacji dotyczących usług i produktów oraz innych informacji reklamowych przez Administratora, osoby trzecie lub innych użytkowników. Usługi dostarczane przez Administratora nie są uzależnione od udzielenia takiego oddzielnego pozwolenia.
§5

Twoje prawa

 1. Masz prawo dostępu do Danych i edytowania ich. Możesz na przykład dodać nowe informacje, zaktualizować lub poprawić Dane uprzednio dostarczone Administratorowi. Administrator zapewnia ci możliwość usunięcia Danych z bazy Danych w przypadku wycofania się lub zerwania Umowy oraz w innych przypadkach uzasadnianych przez odpowiednie prawa, z zastrzeżeniem paragrafu 5 ustęp 2 poniżej.
 2. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeśli nie dokonasz wszelkich płatności należnych Administratorowi i wynikających z Umowy lub jeżeli pogwałciłeś jakiekolwiek postanowienia wymienione w Regulaminie lub złamałeś inne prawa a przetrzymanie takowych Danych może być potrzebne do wyjaśnienia okoliczności takich przypadków celem ustalenia odpowiedzialności. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli zezwalają mu na to odpowiednie postanowienia prawne.
 3. Celem egzekwowania praw określonych w paragrafie 5 ustęp 1, powinieneś skierować się do następującego adresu email Administratora: hubert@monitori.pl.
§6

Cookies

 1. Administrator Serwisu używa plików cookies.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z plików cookies oraz sposoby zarządzania nimi ostały zdefiniowane w Polityce Cookies, do której dostęp uzyskać możesz za pośrednictwem odnośnika dostępnego w Serwisie.
 3. Zaleca się zapoznanie się z treścią Polityki Cookies natychmiastowo po rozpoczęciu korzystania lub wyświetlenia Serwisu.
§7

Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo przetwarzać Dane, które określają sposób, w jaki korzystasz z Usług dostępnych w Serwisie. Administrator może też przechowywać informacje zapisane w logach dostępu, w szczególności twój adres IP, które mogą zostać zebrane w czasie twojej obecności w Serwisie i które mogą być wykorzystane do potrzeb technicznych i statystycznych.
 2. Twoje Dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do otrzymania ich zgodnie z zasadami odpowiednich praw, włączając w to służby publiczne i sądy, w szczególności, gdy jest to niezbędne celem przeprowadzania dochodzeń kryminalnych i powstrzymywania przestępstw i innych szkodliwych czynów.
 3. Jako Użytkownik Serwisu zostajesz niniejszym powiadamiany o tym, że inne serwisy, na których możesz się znaleźć za pośrednictwem odnośników zamieszczanych w Serwisie, mogą operować według polityki prywatności, która różni się od tej przedstawianej w niniejszym dokumencie. Gdy zostajesz przekierowany na inny serwis przeczytaj jej warunki i politykę prywatności. Administrator nie jest w stanie kontrolować warunków oraz polityki prywatności innych serwisów niż Serwis.