Sprawdź co piszą o Twojej firmie lub produkcie

Monitorujemy największą liczbę polskojęzycznych wypowiedzi:

REGULAMIN SERWISU MONITORI.PL Z DNIA 10/04/2014

§1

Wstęp i definicje

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki korzystania z Serwisu internetowego Monitori.pl znajdującego się pod adresem internetowym https://www.monitori.pl/, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Monitori.pl
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu utworzono następujące definicje:
  1. NetAnalyze - właściciel serwisu internetowego Monitori.pl,
  2. Serwis - serwis internetowy Monitori.pl działający pod adresem internetowym https://www.monitori.pl/, powadzony przez NetAnalyze, na warunkach określonych w Regulaminie,
  3. Użytkownik - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, korzystająca z Serwisu,
  4. Konto - konto w bazie danych NetAnalyze, utworzone w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystanie i obsługę usługi. Dostęp do konta znajduje się pod adresem internetowym https://www.monitori.pl/logowanie/ za pomocą Loginu i Hasła Użytkownika,
  5. Login - unikatowa nazwa identyfikująca Użytkownika w Serwisie,
  6. Hasło - ciąg znaków, określony przez Użytkownika i przypisany do Konta Użytkownika, wymagany do uzyskania dostępu do Serwisu,
  7. Fraza - Publikowane w internecie wpisy dodawane przez użytkowników internetu. Są to w szczególności wypowiedzi na forach internetowych, blogach, portalach, serwisach społecznościowych oraz innych mediach społecznościowych,
  8. Projekty - wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu Frazy, na podstawie których świadczona jest Usługa,
  9. Usługa - usługa świadczona przez NetAnalyze w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
§2

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Monitori.pl oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest NetAnalyze.
 2. NetAnalyze świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 3. NetAnalyze świadczy Usługę monitoringu internetu na temat produktów i usług Użytkowników w Internecie lub innych wybranych przez Użytkowników projektów i fraz, tj.
  1. Monitoring projektu, marki, produktu, tematu lub innych fraz w sieci Internet.
  2. Tworzenie raportów, zestawień, analiz opartych na wynikach monitoringu lub projektów.
  3. Informowanie o nowych wynikach monitoringu sieci lub projektów.
  4. Archiwizacja wyników monitoringu lub projektów.
 4. Usługi świadczone przez NetAnalyze za pośrednictwem Serwisu są odpłatne.
 5. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez NetAnalyze.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez NetAnalyze, jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 7. NetAnalyze zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez NetAnalyze warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
 8. NetAnalyze ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
 9. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, za którego pośrednictwem, Użytkownik chce korzystać z Serwisu to:
  1. Procesor 1600 MHz, Pamięć RAM: 1 GB, Podłączenie do Internetu.
  2. Przeglądarka; Internet Explorer 8.0 lub nowszy, Firefox 3.6 lub nowszy, Opera 9.0 lub nowsza, Chrome 12.0 lub nowszy.
  3. Włączona obsługa Cookie, zainstalowany plugin Flash 9.0 lub nowszy, włączona obsługa JavaScript, wyłączone wtyczki/programy blokujące wyświetlanie reklam.
 10. NetAnalyze nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
§3

Rejestracja Konta

 1. NetAnalyze informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po wniesieniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem przez Użytkownika.
 2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem internetowym https://www.monitori.pl/rejestracja.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika co najmniej następujących danych:
  1. Adresu poczty elektronicznej Użytkownika.
  2. Hasła dostępu dla Użytkownika (Hasło).
 4. NetAnalyze zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.
 5. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, list zawierający link aktywacyjny. Otworzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne, aby aktywować Konto Użytkownika oraz uzyskać możliwość skorzystania z Usług.
 6. Użytkownik dokonując Rejestracji, zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
 7. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu zakończenia okresu rozliczeniowego i nieprzedłużenia umowy w postaci wniesienia zgodnej z cennikiem opłaty za okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem okresu rozliczeniowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego okresu rozliczeniowego.
 8. Nieuiszczenie opłaty za okres rozliczeniowy, skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta. Dokonanie przez Użytkownika wpłaty opłaty za okres rozliczeniowy w terminie 14 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta, skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta, skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego NetAnalyze.
§4

Zasady korzystania z Serwisu

 1. NetAnalyze zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 2. Usługa jest wykonywana poprzez monitorowanie w internecie danego Projektu, wprowadzonego przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem Konta. Użytkownik może dowolnie definiować Projekty przypisane do Konta z zastrzeżeniem, że każdy Projekt może zawierać maksymalnie jedną Frazę. Projekty są rejestrowane w Serwisie w sposób automatyczny.
 3. NetAnalyze wykonując dla Użytkownika Usługę, nie gwarantuje znalezienia wszystkich znajdujących się i dostępnych w Internecie wystąpień monitorowanego Projektu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu, lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji, lub ofert handlowych, podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. niedokonywania żadnych zmian informatycznych w Serwisie,
  5. nieumieszczanie treści obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych itd.,
  6. korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie lub pozyskanych dzięki wykorzystaniu Serwisu tylko na użytek wewnętrzny swojego przedsiębiorstwa, lub osobisty. Jeżeli Użytkownik chce wykorzystać treści znalezione w Serwisie w innym zakresie, musi uzyskać wyraźną zgodę NetAnalyze. Jeżeli Użytkownik będzie chciał przytoczyć treści znalezione dzięki Serwisowi, musi dodać dopisek: „Źródło: monitori.pl”
 5. NetAnalyze może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, lub Usług oferowanych przez NetAnalyze, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez NetAnalyze za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię NetAnalyze.
 6. W przypadku pozbawienia Użytkownika praw do korzystania z Serwisu lub ograniczenia dostępu z przyczyn wskazanych w ustawie.
 7. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
 8. NetAnalyze dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem, zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług monitoringu internetu. W takim przypadku Regulamin stanowić będzie integralną część umowy.
§5

Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez NetAnalyze, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest NetAnalyze, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez NetAnalyze w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz NetAnalyze.
 4. NetAnalyze jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkownika, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. NetAnalyze zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Użytkownika będą:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. NetAnalyze oświadcza, iż zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji, dotyczących Użytkownika, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, podpierając się odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. NetAnalyze oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług, wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer NetAnalyze zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie „rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do NetAnalyze. W przypadku usunięcia danych, warunkujących korzystanie z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług i jego to jednoznaczne z usunięciem Konta.
 9. Jeśli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 10. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do NetAnalyze na adres hubert@monitori.pl.
 11. Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od NetAnalyze związane ze świadczeniem Usług, były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.
§6

Przerwy w dostępie do Serwisu

 1. NetAnalyze zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny, Użytkownik Konta ma prawo do przedłużenia ważności Konta, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
 3. NetAnalyze nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn niezależnych od NetAnalyze, w szczególności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, lub spowodowanych działaniami siły wyższej.
§7

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. NetAnalyze nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych.
 3. Wszelkie treści przypisane Użytkownikowi i wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie, identyfikujące się Loginem i Hasłem Użytkownika, będą przypisane temu Użytkownikowi.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich oraz wyrządzenie szkody osobom trzecim w związku ze swoim zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) na skutek wykorzystania danych uzyskanych poprzez Serwis.
 5. NetAnalyze nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12 do art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
§8

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez NetAnalyze, należy przesyłać na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny; NetAnalyze Sp. z o.o, ul. Klonowica 24/116, 30-654 Kraków.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści:
  1. imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej,
  2. firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  3. login użytkownika,
  4. dokładny adres miejsca zamieszkania lub adres przedsiębiorcy, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu miejsca zamieszkania lub adresu przedsiębiorcy,
  5. adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji,
  6. dokładny opis i powód reklamacji.
 3. NetAnalyze pozostawi bez rozpatrzenia reklamacje niespełniające wymogów przewidzianych w ust.2.
 4. NetAnalyze rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez NetAnalyze jest ostateczne.
 6. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu, można kierować pocztą elektroniczną na adres hubert@monitori.pl.
§9

Postanowienia końcowe

 1. Dostęp do aktualnej wersji Regulaminu jest możliwy w Serwisie znajdującym się pod adresem internetowym https://www.monitori.pl/ w zakładce „regulamin” w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. NetAnalyze zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. NetAnalyze w razie zmiany Regulaminu, poinformuje o tej zmianie na stronie internetowej pod adresem internetowym https://www.monitori.pl/ w zakładce „regulamin”, z wyprzedzeniem 7 dni. Użytkownik jest związany nowym Regulaminem, jeżeli nie wypowie Umowy w najbliższym, możliwym terminie wypowiedzenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, zostaje ona rozwiązana ostatniego dnia miesiąca.
 4. NetAnalyze oświadcza, że Serwis, bazy danych, system i wszystkie elementy w nim zawarte, są wyłączną własnością NetAnalyze Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30 -654) przy ul. Klonowica 24/116, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000477356, NIP: 6793095138, REGON: 122952973 kapitał zakładowy 100.000,00 zł.
 5. NetAnalyze zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią, lub zawarcia umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
 6. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody NetAnalyze cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 7. We Wszystkich sprawach nieuregulowanych, niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.